Vyšlo na www.mediaserver.cz dne 26. května 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk160/a705k167.php3

Wilbur & Cougar

Wilbur: kódové označení nové verze jazyka HTML pro formátování WWW stránek, připravené konsorciem W3C a posléze vydané pod označením HTML 3.2. Nahrazuje neúspěšný návrh verze HTML 3.0.

Cougar: kódové označení další, teprve připravované verze jazyka HTML.

Lidé zabývající se řešením nejrůznějších projektů mají ve zvyku přidělovat jim pracovní názvy, formálněji prezentované jako tzv. kódové označení. Důvody bývají ryze praktické: místo dlouhých odborných názvů, která se jen obtížně pamatují a pro praktické každodenní vyjadřování jsou příliš krkolomná, se najde něco krátkého, efektního a snáze zapamatovatelného, tak aby to utkvělo v hlavě každému (a hlavně tomu, kdo o projektu rozhoduje a dává na něj potřebné peníze). Historie výpočetní techniky zná takové případy kódových označení, které přežily i své původní projekty a staly se obecným označením pro celou kategorii produktů či novou technologii – příkladem může být kódové jméno "Winchester", které použili u firmy IBM a které pak na dlouhou dobu zůstalo všem pevným diskům, vyráběným určitou konkrétní technologií.

Svá kódová označení (anglicky: code names) dostávají i pracovní verze návrhů jazyka HTML, které připravuje konsorcium W3C, konkrétně jeho pracovní skupina HTML Working Group (ve které jsou mj. zastoupeny firmy Adobe, Hewlett Packard, IBM, Microsoft, Netscape Communications Corporation, Novell, SoftQuad, a Sun Microsystems). Když tato pracovní skupina před časem (v létě loňského roku) definitivně odložila ad acta rozpracovaný návrh jazyka HTML verze 3.0 a rozhodla se začít úplně znovu, dala novému návrhu (projektu) kódové označení Wilbur.

Návrh jazyka HTML 3.0, poprvé zveřejněný v březnu 1995, byl pouze pracovním návrhem (tzv. draftem), a nikoli hotovým standardem. Reakce zainteresovaných stran však byly značně rozporné a nekonstruktivní, a vyvrcholily až odmítnutím tohoto návrhu (přesněji tím, že skončila časová lhůta pro jeho připomínkování a další zpracování, a v tom se již dále nepokračovalo, tj. z návrhu se nestal platný standard). Oficiálním důvodem byla skutečnost, že navrhované změny představovaly příliš velký skok vůči předchozí verzi HTML 2.0, což je pravda. Návrh HTML 3.0 skutečně přinášel mnoho nového, ještě ne zcela "dozrálého", co by se v plné šíři jen obtížně zapracovávalo do browserů používaných v masové praxi. Neoficiálním vysvětlením pak byla skutečnost, že návrh HTML 3.0 se příliš odchýlil od představ a zájmů největších producentů WWW browserů a souvisejícího softwaru. Proto se nakonec přijalo mnohem skromnější a kompromisní řešení (s již zmíněným kódovým označením Wilbur), které spíše kodifikovalo takové mechanismy a techniky, které již většina browserů v té době podporovala. Konkrétně šlo například o podporu tabulek, o možnost vkládání Javovských appletů, o obtékání textu kolem obrázků apod.

Z vlastností a funkcí, které byly naopak vypuštěny, byla zřejmě nejdůležitější podpora pro tzv. cascading style sheets (které si lze představit jako zřetězenou soustavu šablon, které předdefinovávají formát nejrůznějších částí WWW stránek, a které již dnes podporují browsery Internet Explorer od verze 3.0, a Netscape Navigator od verze 4.0, resp. jako součást produktu Communicator). Později byl mechanismus tzv. cascading style sheets přijat konsorciem W3C jako samostatný standard, což by mohlo naznačovat zajímavý budoucí trend: že totiž jednotlivé významnější aspekty budou rozpracovávány samostatně, nikoli jako součást "velkých", všezahrnujících standardů (ale do těch budou začleněny formou odkazů).

Zda je tomu skutečně tak, se může ukázat již na další verzi jazyka HTML, připravované v rámci konsorcia W3C. Právě ta dostala do vínku kódové označení Cougar (v překladu: puma, kaguár). Zde se již uvažuje o mnoha "žhavých" novinkách, mezi které patří například podpora skriptování a dynamických změn WWW stránek "za chodu" (proto také zainteresované strany předkládají své návrhy na "Dynamická HTML", jak jsme si o tom psali v minulém vydání slovníku). Pro nás bude jistě velmi důležité, zda se do "Cougar-u" prosadí plánovaná podpora národních jazyků (znakových sad, kódování, fontů, národní měny, formátů pro datum apod.), které se do kompromisní verze HTML 3.2 (Wilbur-u) nedostaly. Velkou pozornost vyvolává i snaha zabudovat do nového návrhu podporu pro uživatele se zrakovým postižením (tak, aby HTML kód mohl být "zobrazován" v Braillově písmu, nebo syntetizátorem řeči, tj. přímo čten). Chybět jistě nebude možnost vkládat do WWW stránek nejrůznější ne-HTML objekty (například multimediální sekvence), vylepšené možnosti formulářů, a snad se do nové verze konečně prosadí i tzv. framy (zde je problémem spíše ujednocení představ o fungování tohoto mechanismu).


Další zdroje informací:
Výchozím bodem k oficiálním informacím o HTML 3.2, alias Wilbur-u, je tato stránka konsorcia W3C. Méně formální, ale zato lépe přehledný výčet toho, co je ve Wilburu nového (oproti verzi HTML verze 2.0), lze najít například zde. Oficiální informace o postupu prací na projektu Cougar od konsorcia W3C lze najít zde, méně oficiální informace zde, zde a zde. Užitečným zdrojem informací o nejrůznějších aspektech jazyka HTML, včetně podrobného popisu jeho verzí, lze najít zde.